Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego na odcinku obwodnicy km 0+250 do 0+350 ul. Europejskiej w Kołobrzegu

Okres: 2013

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (odwierty),
  • opracowanie opinii technicznej odnośnie przyczyn wystąpienia szkód na ulicy Europejskiej w Kołobrzegu,
  • opracowanie projektu geotechnicznych warunków posadowienia (wzmocnienia) odcinka drogi (km 0 + 250 do 0 + 350) ul. Europejskiej opisującego rozwiązania naprawcze możliwe do wykonania w stwierdzonych warunkach gruntowo – wodnych w celu usunięcia przyczyn zaistniałej awarii i zabezpieczenia przed dalszym wystąpieniem uszkodzeń drogi i jej nawierzchni.