Budowa Centrum Handlowego Galeria Kaskada w Szczecinie

Okres: 2008-2010

Powierzchnia terenu: ok. 22.000 m2

Świadczone usługi:

 • due dilligence,
 • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
 • przygotowanie SIWZ dla postępowania przetargowego,
 • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania), monitoring stanu wód gruntowych,
 • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, geotechnicznej i hydrogeologicznej,
 • określenie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
 • model wód gruntowych 2D i 3D,
 • prognoza osiadań budynków sąsiadujących z terenem budowy,
 • określenie wielkości osiadań pod wpływem obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej,
 • monitoring budynków, ulic i kanalizacji,
 • pełny nadzór geotechniczny i odbiory geotechniczne (obsługa geotechniczna budowy).