DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES

Jako doradca geotechniczny bierzemy czynny udział w przygotowaniu do inwestycji. Już na etapie wyboru terenu przeprowadzamy badania w ramach Due diligence - studium wykonalności. Określamy, czy planowana inwestycja niesie za sobą ryzyko znacznych kosztów.

W trakcie trwania projektu doradzamy przy wykopach inżynierskich oraz pracach fundamentowych, odwodnieniowych i innych. Wspieramy firmy budowlane, wykonując geotechniczne badania gruntu na terenie budowy.

Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważna jest profesjonalna obsługa geotechniczna podczas prowadzenia budowy. Każdorazowo dostosowujemy naszą ofertę do Państwa potrzeb, stając się elastycznym partnerem, dopasowując się do zmieniających się warunków na budowie.

W zakresie geotechniki wykonujemy następujące prace:

 • odwierty,
 • sondowania sondą dynamiczną, DPL, DPM, DPH, DPSH,
 • sondowania sondą statyczną CPTU, SCPTU
 • sondowania sondą obrotową z końcówką krzyżakową FVT
 • badania małośrednicowym próbnikiem przelotowym (RKS),
 • kompletne badania laboratoryjne gruntu i skał,
 • na podstawie wykonanych badań sporządzamy raporty dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, dokumentacje geotechniczne.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Obowiązujące od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463), zastępujące obowiązujące do tej pory w tej materii Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. (Dz.U. z 1998, Nr 126, poz.839 ), określa zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadowienia. Są to:

 • zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;
 • zaprojektowanie odwodnień budowlanych;
 • przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;
 • zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających;
 • określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego;
 • ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi;
 • ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów;
 • wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów;
 • ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego;
 • ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów.

Rozporządzenie określa również formy przedstawiania geotechnicznych warunków posadowienia. Są to:

 • opinia geotechniczna,
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego,
 • projekt geotechniczny.
Geotechnika